ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η μεθοδολογία που ακολουθούμε για την υλοποίηση των ιστοσελίδων, των ηλεκτρονικών καταστημάτων και των διαφημιστικών εκστρατειών που αναλαμβάνουμε, περιλαμβάνει δύο στάδια: Το Digital Marketing Strategy, την χάραξη δηλαδή της ψηφιακής στρατηγικής και το Visual Communication Design, που αφορά τον σχεδιασμό της οπτικής επικοινωνίας.