ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η μεθοδολογία που ακολουθούμε για την υλοποίηση των ιστοσελίδων, των ηλεκτρονικών καταστημάτων και των διαφημιστικών εκστρατειών που αναλαμβάνουμε, περιλαμβάνει δύο στάδια: Το Digital Marketing Strategy, την χάραξη δηλαδή της ψηφιακής στρατηγικής και το Visual Communication Design, που αφορά τον σχεδιασμό της οπτικής επικοινωνίας.

DIGITAL MARKETING STRATEGY
Χάραξη κατάλληλης ψηφιακής στρατηγικής

Για την επιτυχημένη προβολή της επιχείρησης σας στο διαδίκτυο, το πρώτο απαραίτητο στάδιο είναι η χάραξη της κατάλληλης ψηφιακής στρατηγικής, που θα οδηγήσει στη βέλτιστη επίτευξη των στόχων σας και στην αποδοτικότερη αξιοποίηση του διαθέσιμου budget σας. Προκειμένου να σχεδιάσουμε ένα ολοκληρωμένο και εξατομικευμένο πλάνο δράσης, αξιοποιούμε τα κατάλληλα εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού SWOT & PEST analysis και αναλύουμε τους παράγοντες βάσει των οποίων θα καθοριστεί η ψηφιακή σας στρατηγική.

  • Ανάλυση της επιχείρησης σας βάσει εταιρικής ταυτότητας, ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, δυνατών και αδύναμων σημείων, επιχειρησιακής δομής και διαθέσιμων πόρων.
  • Σαφής προσδιορισμός των στόχων σας προκειμένου να είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί και χρονικά προσδιορισμένοι.
  • Προσδιορισμός και τμηματοποίηση του κοινού στο οποίο στοχεύετε, βάσει δημογραφικών, ψυχογραφικών και γεωγραφικών κριτηρίων.
  • Ανάλυση του αγοραστικού κύκλου που σχετίζεται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης σας και της αγοραστικής συμπεριφοράς.
  • Ανάλυση εξωεπιχειρησιακών παραγόντων, όπως πιθανές ευκαιρίες & απειλές που μπορούν να παρουσιαστούν σε συνάρτηση με το πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον.
  • Ανάλυση ανταγωνισμού και έρευνα αγοράς στο online περιβάλλον προκειμένου να γίνει μία εκτίμηση των μεθόδων που υιοθετούν οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και των τάσεων που ακολουθεί το στοχευόμενο κοινό.

VISUAL COMMUNICATION DESIGN
Σχεδιασμός αποτελεσματικής οπτικής επικοινωνίας

Το δεύτερο απαραίτητο στάδιο είναι ο σχεδιασμός της οπτικής επικοινωνίας, μέσω του οποίου καθορίζουμε τον τρόπο που θα παρουσιαστούν σωστά οι πληροφορίες που αφορούν την επιχείρηση σας. Ως εκ τούτου, η αισθητική προσέγγιση και το επικοινωνιακό ύφος που ακολουθούμε, η χρωματική παλέτα, οι εικόνες, τα κείμενα και γενικότερα το κάθε επιμέρους στοιχείο που συνθέτει το site σας, το eshop σας ή την διαφημιστική σας εκστρατεία, έχει ως βασικό σκοπό την επιτυχημένη μετάδοση των πληροφοριών που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε, προς τους χρήστες που απευθύνεστε.

Η Οπτική Επικοινωνία στηρίζεται σε σχεδιαστικές μεθοδολογίες, βασικές αρχές σχεδιασμού, επικοινωνίας & σημειολογίας και σε θεωρίες οπτικής αντίληψης.

  • Τον διαφημιστικό & επικοινωνιακό στόχο που επιθυμείτε να πετύχετε, ο οποίος ορίζει την επικοινωνιακή τακτική που θα ακολουθήσουμε.
  • Τις συνήθειες, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των χρηστών που απευθύνεστε, δεδομένου ότι οι χρήστες, ανάλογα με τα δημογραφικά και ψυχογραφικά χαρακτηριστικά τους, έχουν διαφορετικές συνήθειες περιήγησης στο διαδίκτυο και ανταποκρίνονται σε διαφορετικά οπτικά ερεθίσματα.
  • Τις βέλτιστες πρακτικές και θεμελιώδεις τακτικές διαδικτυακής προβολής, οι οποίες σχετίζονται με τη λειτουργικότητα, τη χρηστικότητα, τη συμβατότητα με κάθε μεγέθους οθόνες, τη βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης και την εναρμόνιση με τον νόμο GDPR και τον E-Privacy για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.